У Кам’ян­ці-По­діль­сько­му чоловік найняв буковинського кілера, аби вбити свою знайому

За інформацією: Суспільне Чернівці.

За пуб­лічно­го об­ви­ну­ва­чен­ня Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри суд виз­нав вин­ним 51-річ­но­го меш­канця Чер­ні­вець­кої об­ласті у го­ту­ван­ні умис­но­го вбивс­тва на за­мов­лення (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни). Його за­суд­же­но до 10 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі.

«Поз­ба­ви­ти жит­тя свою знайому чо­ло­ві­ку прий­шло на дум­ку че­рез три­ва­лі неп­ри­яз­ні від­но­си­ни. Ре­алі­зу­ва­ти за­ду­ма­не ви­рі­шив ру­ка­ми «кі­ле­ра», родом з Буковини, яко­го під­шу­кав у м. Кам’ян­ці-По­діль­сько­му. На щас­тя про та­кі обо­руд­ки ста­ло ві­до­мо пра­ців­ни­кам уп­равлін­ня СБУ в Хмель­ницькій об­ласті, які про­ве­ли імі­та­цію зник­нення, а по­тім і са­мо­го вбивс­тва по­тер­пі­лої», — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри.

Піс­ля пе­ре­да­чі за­мов­ни­ком час­ти­ни ви­на­го­ро­ди у су­мі 1700 до­ла­рів США «ви­ко­нав­цю» зло­чи­ну, «за­мов­ни­ка» бу­ло зат­ри­ма­но у по­ряд­ку ст. 208 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни у м. Кам’ян­ці-По­діль­сько­му.

Новини Буковини | Останні новини Чернівецької області